Услуги

Представяне на услугата:

ВРЕМЕНЕН МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

Наемане на опитен мениджър Човешки ресурси за определен период от време или за определен проект, който действа като част от вътрешния мениджърски екип до постигане на определени резултати, без да се ангажирате с дългосрочен трудов договор.

КОГА ДА ПРИБЕГНЕТЕ ДО ТОЗИ ВАРИАНТ?

 • При стартиране на нов бизнес и първоначално изграждане на основите на организацията (структура и длъжностни роли, процеси и процедури, системи за управление, комуникационни канали и пр.);
 • Когато стартирате нови инициативи (организационна промяна, въвеждане на нови продукти/услуги, стъпване на нови пазари и пр.);
 • Когато работите на проектен принцип с променлива цикличност в натоварването;
 • Когато се налага бързо и/или в големи мащаби да наемате/освобождавате персонал;
 • Когато искате да постигнете значими резултати в подобрение на производителността чрез осъществяване на коренна промяна в начините на работа;
 • Когато искате да развиете в процеса на работата знанията и уменията на вътрешния си екип Човешки ресурси за постигане на по-голяма самостоятелност;
 • Когато се подготвяте да продадете бизнеса си и искате да получите по-висока цена.

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ПОЛЗИТЕ ЗА КОМПАНИЯТА?

 • Използване на високо-квалифицирани специалисти при значително намаляване на разходите в дългосрочен план, спрямо поддържане на идентичен вътрешен ресурс на постоянен трудов договор.
 • Гъвкаво използване на компетенциите на мениджъра ЧР според моментните фирмени нужди – лесно стартиране и прекратяване на допълнителни услуги; заплащане за разбирането на бизнес целите и постигане на резултати, а не за присъствие.
 • Бързо и безрисково стартиране на различни инициативи, поради отпадане на необходимостта от търсене на нови доставчици за всеки нов проект и въвеждането им в спецификите на бизнеса и културата на дружеството.
 • Запазва се работодателския имидж чрез поддържане на консистентна комуникация с външни и вътрешни аудитории.
 • Предоставяне на обективен страничен поглед и безпристрастно мнение, без да се заплашва статуквото на останалия мениджърски екип.

Представяне на услугата:

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НИВОТО НА МОТИВАЦИЯ И АНГАЖИРАНОСТ И ФАКТОРИТЕ, КОИТО ИМ ВЛИЯЯТ ВЪВ ВАШАТА ФИРМА

КАКВО ЩЕ УСТАНОВИМ?

 • Възприятието и отношението на служителите Ви към компанията.
 • Образът на „идеалното място за работа“ в съзнанието на служителите.
 • Мнението и отношението на служителите относно алтернативни места за работа.
 • Специфичните фактори, влияещи върху мотивацията/демотивацията и ангажираността на служителите в компанията.
 • Проблемни области като цяло, по места и подгрупи.
 • Страхове и заплахи в съзнанието на служителите.

С КАКВО МОЖЕМ ДА СМЕ ВИ ОЩЕ ПО-ПОЛЕЗНИ?

Експертна оценка и консултиране на потенциални подходи за по-нататъшни действия.

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ПОЛЗИТЕ ЗА КОМПАНИЯТА?

Постигане на целенасочени, фокусирани и добре премерени действия, водещи до желан бизнес резултат:

 • Спестяване на време
 • Спестяване на усилия
 • Спестяване на пари

С КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВАМЕ ОТ ДРУГИ ПОДОБНИ ПРОУЧВАНИЯ?

 • Индивидуален подход – изследването ще бъде създадено специално за вас – отчитат се спецификите на бизнеса и фирмената култура.
 • Ние ще ви помогнем да направите малкото на брой правилни неща, с които да поведете всички към постигане на бизнес целите ви. Наградата ви ще е вашата умножена печалба.

Представяне на услугата:

ИНДИВИДУАЛНО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

Поредица от индивидуални сесии с ученици от горните гимназиални класове и със студенти за подпомагане на тяхната готовност за вземане на важни решения относно избора на образование и професионална реализация.

В сесиите са включени следните дейности:

 • Психологически тестове за кариерно ориентиране – международни разработки, валидирани за България;
 • Центрове за оценка на основни общи умения според специално създадения за целта Мид-Пойнт модел (набор от компетенции, които са сред най-разпространените изисквания от страна на работодателите при подбор на нови служители и независещи от конкретна професия);
 • Интервюта;
 • Разработване на индивидуален кариерен план;
 • Обратна връзка към родителите.

ЦЕЛИ

В края на поредицата от сесии ученикът/студентът ще има ясни отговори на следните въпроси:

 • Важен ли е изборът на професия за пълноценен живот и лично щастие?
 • Кой и кога трябва да направи този избор?
 • Какво е важно да обмислям, когато взимам решение за бъдещото си занятие?
 • Моите способности – кои са моите силни и недоразвити страни? Сравнение с най-често срещаните компетентностни модели в различни типове организации.
 • Моите ценности – какво е важно лично за мен, за да постигна житейска удовлетвореност? В каква среда е най-вероятно да постигна оптимална мотивационна съвместимост с работата и с организацията?
 • Реалности в обществото – какви възможности за реализация съществуват; предимства и ограничения?
 • Как да планирам бъдещето си?

С КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВАМЕ ОТ ДРУГИ КАРИЕРНИ КОНСУЛТАНТИ?

Нашето основно предимство е практическият ни опит от страната на работодателите – ние сме подбирали хора за позиции от стартово до високо управленско ниво, знаем какво се търси, знаем какво се цени или недолюбва, провеждали сме хиляди интервюта, обучавали сме другите как да подбират персонал, организирали сме стажантски програми, помагали сме на студентски организации, изграждали сме системи за вътрешнофирмено управление на кариерата и сме развивали вече назначените служители. Познаваме различните професии отблизо, тъй като ние сме разработвали организационни структури със съответните длъжностни роли и профили в разнообразни бизнес-сектори.

Представяне на услугата:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Познаваме отблизо българската икономика. Боравим с разнообразни инструменти за осигуряване на финансиране на публични и частни бизнес проекти.

След известен първоначален скептицизъм и недоверие в системата, започнахме почти на шега да подготвяме проекти за кандидатстване за европейско финансиране.

Приложихме дългогодишните си умения за управление на проекти, здравия си разум и самодисциплина в навлизането до последната подробност и резултатите са налице – 100% от проектите на нашите клиенти са одобрени за пълно финансиране по основните разходни пера.

НАШИ КЛИЕНТИ СА:

(Снимки на обекти, изградени с европейско финансиране. Галерията е в процес на изграждане)